Voorwaarden Sv ARC

Machtiging voor het automatisch incasseren van de contributie/KNVB boetes

U verleent tot wederopzegging machtiging aan sv ARC te Alphen a/d Rijn (incassantid. NL49ZZZ404458420000) om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributies en eventuele opgelegde KNVB boetes wegens gele/rode kaarten gegeven tijdens vriendschappelijke resp. competitiewedstrijden. Voordat de KNVB boetes worden geïncasseerd zult u hierover schriftelijk worden geïnformeerd. Daarnaast zullen de kosten voortvloeiende uit het kledingplan jeugd en senioren eveneens automatisch worden geïncasseerd. De contributie/boetes en kledingplan kunnen uitsluitend via automatische incasso worden betaald. De contributie zal maandelijks aan het einde van de maand geschieden. Het kledingplan wordt eenmalig geïncasseerd per seizoen.

Indien minderjarigen worden aangemeld

U verklaart akkoord te gaan met de aanmelding van uw zoon/dochter als lid van sv ARC. U stelt zich, totdat uw  zoon/dochter/pupil de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, garant voor het nakomen van de financiële verplichtingen jegens de vereniging. 

Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt A) door het overlijden van het lid; B) door schriftelijke opzegging van het lid; C) door opzegging namens sv ARC of D) door royement.

Ad C: Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in de statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (30 juni van ieder jaar) met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken. Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet verwacht kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een opzegging in strijd met het bovengenoemde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.


Vanaf 1 juli 2016 bedraagt de contributie (per maand):

Jeugd lid

€ 15,50

Senior lid

€ 22,00

Rustend lid

€ 9,00

Senior lid Zaalvoetbal

€ 14,60

Walking Football

€ 9,00


Vrijwilligerswerk

ARC is een grote vereniging. Dat betekent dat er veel werk verzet moet worden. Werk dat, bijna, uitsluitend door vrijwilligers wordt verricht. Van ieder lid wordt verwacht dat men, naar vermogen, een bijdrage levert. Wij gaan er dan ook van uit dat iedereen, hoe druk ook, periodiek een paar uurtjes beschikbaar is voor de vereniging.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.